Webové rozhraní a aplikace DigitálníPodnik.cz – DigitálníPodnik.cz

Webové rozhraní a aplikace DigitálníPodnik.cz

V rámci projektu vznikl informační web projektu. Jeho součástí je i testovací prostředí pro posouzení digitální zralosti podniku. Část pro testované podniky po zodpovězení testových otázek nabízí analýzu stavu digitalizace. Interní, analytická část nabízí možnosti pro komplexní analýzu provedených testů. Tato data slouží k dalšímu výzkumu v rámci projektu.

Webové rozhraní - webová aplikace DigitálníPodnik.cz

Výstup je tvořen od počátku roku 2020 a od začátku byl navrhován s ohledem na plánované rozšíření o interaktivní část. Vzhledem k tomu je základem webu zvolen redakční systém Websy, který je modulární a tedy vhodný pro další rozšířování. Systém a následná interaktivní část je vyvíjena v jazyce PHP. Při návrhu webdesignu byl kladen důraz i na stále častější prohlížení na mobilních zařízeních. Využito tak bylo responzivního designu a nejnovějších standardů jako je HTML5 a CSS3. K ukládání dat je využíváno MySQL serveru. Web s testovacím prostředím běží na univerzitním webhostingu, na kterém je nasazeno PHP.

Obsah webu

Vedle testovacího prostředí obsahuje web také informace o projektu, podrobnosti o jednotlivých výstupech nebo složí jako platforma pro pozvánky na konference či workshopy pořádané v rámci projektu.

Testovací prostředí

Testovací prostředí je umístěno na webu jako jedna z jeho částí. V nabídce jsou dvě verze testu – zjednodušená a rozšířená.

Zjednodušená verze

Zjednodušená verze obsahuje menší počet otázek (14), průměrný čas testování je přibližně 10 minut a v hodnocení nabízí procentuální zhodnocení digitální zralosti jak celkově a v dílčích blocích otázek.

Rozšířená verze

Rozšířená verze oproti zjednodušené obsahuje více otázek (28) a průměrný čas testování je přibližně 30 minut. Ne všechny v něm obsažené otázky jsou bodově hodnocené. Jejich odpovědi tak sice neovlivní procentuální výsledek, ale slouží jako podklad k podrobnému rozboru expertem a následné konzultaci s ním. Podkladem k odborné konzultaci jsou také základní ekonomické ukazatele taktéž vyplněné během vyplňování testu. Hodnotící výstup není pouze textový, ale nabízí také grafické hodnocení – konceptuální schéma digitální zralosti.

Struktura testových otázek

Struktura testových otázek je rozdělena do jednotlivých tematických bloků. Bloky pak obsahují jednotlivé otázky. Otázky mohou být také sdruženy do tabulek, v takovém případě se v testu tváří otázky zahrnuté do tabulky jako jedna otázka (jeden řádek tabulky = jedna dílčí otázka).

Parametry tabulky – Každá tabulka má následující parametry:

Parametry otázky – Každá otázka má následující parametry:

Otázka nemusí obsahovat žádnou odpověď a může být pouze dotazovací na otevřenou odpověď. Tato vlastnost je využívána u některých otázek v rozšířené verzi. Ačkoliv se odpovědi na tyto otázky nepromítnou do procentuálního výsledku testu, jsou hodnotnou informací pro následnou konzultaci s expertem. Každá změna otázky je v databázi uložena jako její nová verze. Díky tomu se v případě změny bodové váhy či odpovědí nijak neovlivní výsledky již provedených testů. Totéž platí i pro případné smazání otázky, všechny její dosavadní verze zůstanou v databázi zachovány.

Průběh testování

Před samotným spuštěním testu je uživatel dotázán na 3 základní otázky

  1. IČO testovaného podniku (nepovinné) – slouží k následné identifikaci podniku pro případ dalšího hodnocení expertem
  2. velikost podniku
  3. hlavní obor podnikání.

Na základě odpovědí na tyto otázky je uživateli vygenerován test s unikátním ID, které je zobrazeno při testování nad otázkou. Uživatel následně odpovídá na testové otázky. V případě, že testování přeruší, je možné se k rozpracovanému testu vrátit pomocí unikátního ID. Uživatel pak pokračuje od poslední nezodpovězené otázky. Každou otázku je možné přeskočit. Pokud uživatel zvolil rozšířenou verzi testu, je uživateli po absolvování všech otázek navíc zobrazena k vyplnění tabulka 5 ekonomických ukazatelů v posledních 5 letech.

Vyhodnocení

Po postupném zodpovězení či přeskočení testových otázky je uživateli zobrazen výsledek testu.

Procentuální úroveň digitální zralosti je vypočítána následovně

Uživatel ve vyhodnocení nevidí jen svůj výsledek, ale také své odpovědi sdružené do jednotlivých bloků. Odpovědi na otázky není po vyhodnocení možné nijak měnit.

Rozdílnou položkou ve vyhodnocení rozšířené verze oproti té zjednodušené je grafický výstup – Konceptuální schéma digitální zralosti. Toto schéma nabízí odlišné zhodnocení digitální zralosti a její přehledné grafické znázornění.

Odkaz na zobrazení výsledků je po zadání e-mailové adresy možné odeslat na e-mail. E-mailová adresa však není systémem nikam ukládána.

Odpovědi na otázky i zadané hodnoty ekonomických ukazatelů je do budoucna možné ještě více automatizovaně vyhodnocovat. Uživatelům by se pak vedle procentuálních výsledků mohly zobrazovat také textové doporučení.

Správa testovacího prostředí

Administrativní část

Pro účely administrace testových otázek a analýzy vyplněných testů byly do systému Websy doplněny nové moduly.

Obsah otázek jako je jejich znění, možné odpovědi a další nastavení jsou společně s jejich strukturou a pořadím administrovány ve speciálním modulu systému Websy. Dalším modulem je modul, který vypisuje aktuální sadu testových otázek pro potřeby tisku. V administraci je taktéž možné prohlížet globální statistiky o provedených testech, ale také zobrazovat výsledky a odpovědi konrétních testů. Přístup k těmto datům je umožněn pouze expertům, kteří data analyzují pro potřeby konzultací s firmami a zlepšování a zpřesňování testových otázek.

Expertní modul

Přístup do expertního modulu je umožněn expertům externě spolupracujících na projektu. Přihlášení do něj je možné v rámci prostředí webu. Uživatelům modulu je umožněno nahlížení na kompletní sadu otázek včetně jejich bodových vah a procentuálních vah jejich odpovědí. Dále vidí základní globální statistiky o provedených testech jako je počet dosud provedených testů, nejčastěji testované odvětví apod. Pokud přihlášený expert provádí test, jsou mu vedle otázek a odpovědí vypisovány i jejich váhy, totéž platí i pro vyhodnocení. Uživatelem provedené testy jsou také přiřazovány k uživatelskému účtu. Díky tomu se k nim expert může jednoduše vracet bez nutnosti zasílat odkazy na e-mail, či si jinak zaznamenávat jejich ID.

Název webového rozhraní a vizuální identita

Pro prezentaci podnikům byl zvolen jednoduše zapamatovatelný název DigitálníPodnik.cz se stejnojmennou internetovou doménou. Plánování webu s ohledem na plánované rozšíření o interaktivní část se osvědčilo, a jeho výhodou je, že i v následujícím období řešení je možné zapracovávat další náměty, které vzniknou ze zpětné vazby a ověřování jak funkčnosti, tak grafiky. To stejné platí i o vizuální identitě.

Vizuální identita

Společně s vytvořením webu byla vytvořena i vizuální identita. Zvoleny tak byly hlavní barvy pro webovou grafiku i pro případné prezentační materiály. Následně byl zvolen typ písma a vytvořen logotyp ve třech barevných provedeních (plnobarevné, černobílé a invertované černobílé). Vizuální identita společně s webdesignem byla navrhována s ohledem na technickou, průmyslovou a inovační orientaci projektu.