Členové týmu – VUT – DigitálníPodnik.cz

Členové týmu – VUT

Ing. David Schüller, Ph.D.

působí jako odborný asistent na Ústavu Managementu na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Má zkušenosti z privátní sféry, kde pracoval na pozicích marketingového managera a regionálního managera. Vyučuje předměty zaměřené na oblast digitálního marketingu, marketingových aplikací a strategického marketingu. Ve svém výzkumu se věnuje segmentaci spotřebitelských trhů, marketingovému inženýrství a digitálnímu marketingu. Pracoval či pracuje jako člen výzkumného týmu na projektech financovaných Evropskou Unií nebo Technologickou agenturou České republiky (TAČR).

„Digitalizaci chápu jako zavádění a využívání digitálních technologií nejen v různých oblastech podniku, ale také v každodenních činnostech lidí. Digitalizace umožňuje zefektivnění fungování procesů, což má významný dopad na kvalitu života lidí. Digitalizace společnosti nemusí mít vždy jen pozitivní efekt, proto je důležité hledat rovnováhu i v tomto fenoménu.“

Doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.

v minulosti pracoval jako projektový, obchodní a marketingový manažer v zahraničních společnostech, kde se podílel na několika projektech digitalizace vybraných obchodních procesů. Od roku 2006 se navíc věnuje výuce a tvůrčí činnosti na FP VUT v Brně, Ústav managementu, se zaměřením na strategický marketing a rozvoj podnikání.

„Firmy často digitální transformaci vnímají jako nákup hardware a software. Teprve pak pochopí, že to samo o sobě nic neřeší. V lepším případě pak nedokáží využít všechny možnosti, které jim nakoupené technologie nabízejí, v horším případě se za každou cenu snaží využít něco, co nepotřebují a vlastně je to zdržuje a komplikuje to práci.“

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

působí jako odborná asistentka na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, Ústavu managementu, kde vyučuje předmět Marketing a Service Management. Ve své vědecké práci se zaměřuje na oblast doprovodných služeb u průmyslových podniků, včetně oblasti digitalizace služeb. Spolupracuje s malými a středními průmyslovými podniky Jihomoravského kraje.

„Digitalizace je pro podniky velmi důležitá a brzo nebude už jen konkurenční výhodou, ale nutností. Je ale zajímavé sledovat, jak každá firma si pod pojmem digitalizace představuje něco jiného a jak různě je digitalizace prostoupena dnešními podniky.“

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.

se ve své profesní dráze věnuje oblasti projektového řízení. Učí předměty zaměřené na řízení projektu na programech zaměřených na informační technologie a na programu ekonomického zaměření. Projektové řízení, agilní řízení, řízení lidských zdrojů a řízení rizik spadají do jejího vědeckého zaměření. Projektům a jejich řízení se věnuje v praxi, ať už jako projektový manažer nebo jako konzultant. 

„Digitální transformace pro mě znamená změnu firemních procesů a postupů s využitím digitálních technologií. Vnímám, že konečná změna je více o lidech a o změně v nastavení firemní kultury.“

Ing. Lukáš Novák, Ph.D.

působí v současné době jako manažer v oddělení Data and Automation v oblasti řízení vývoje softwaru. Pracuje s nejnovějšími technologiemi v oblasti automatizace procesů, digitalizace, robotizace, agilního řízení a reportingu. Lukáš disponuje certifikátem FCE, TOGAF, PRINCE2 Foundation & Practitioner a je specialitou dle norem řady ISO 27000. I během zaměstnání stále vyučuje předměty Podnikové informační systémy a Management informačních systémů a je zapojen do řady mezinárodních projektů Fakulty podnikatelské. 

„Digitalizace a robotizace přinášejí šanci nejen inovovat a standardizovat současné postupy, ale také umožňují zkrátit čas nezbytný pro provedení úkolů v rámci komplexních procesů.“

Doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

v minulosti pracovala na pozicích ředitelky a obchodní manažerky MSP, v současnosti je docentkou v oboru Ekonomika a management a od roku 2012 působí souběžně také v pozici proděkanky pro zahraniční vztahy na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Její výzkumné zájmy spočívají především v oblasti transformace a inovace obchodních modelů, corporate governance, obchodních a marketingových strategií a internacionalizace malých a středních podniků. Za období svého působení na VUT v Brně je aktívní řešitelkou a spoluřešitelkou mnoha mezinárodních a tuzemských vědecko-výzkumných i vzdělávacích projektů a grantů (MŠMT, ESF, EEA, ERASMUS KA2, Norské fondy, TAČR, GAČR apod.)

„V současnosti nelze ignorovat trend digitalizace. Digitální transformace je dle mého názoru výzvou pro inovace obchodních modelů, a to nejenom malých a středních podniků, ale přináší obrovské příležitostí pro nás všechny, jak se vypořádat s daty, procesy, vztahy, novými znalostmi, které podmiňují proces neustálého učení se.“

Doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

se v současnosti zaměřuje zejména na strategický management, rozvoj značky a rozvoj firem. Těmto oblastem se věnuje jak v rámci výuky, tak v rámci aplikovaného výzkumu a konzultačních aktivit. V rámci své pedagogické praxe intenzivně rozvíjí model digitální výuky. Je součástí mezinárodního týmu, který od roku 2012 intenzivně rozvíjí virtuální spolupráci při řešení projektu rozvoje značky v mezinárodním prostředí.

„Digitalizace je ve své podstatě relativně jednoduchá. Platí to ovšem pouze za předpokladu, že se smíříme s myšlenkou, že zpravidla znamená zásadní změnu našeho fungování nebo také úplně nový začátek. Nejde ani tak o to, jestli digitalizaci chceme nebo ne, ale o to, jaká pozitiva z ní dokážeme vytěžit. Pokud to nezvládneme, tak nám z digitálních nul a jedniček zbydou pouze nuly.“

Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.

působí jako odborný asistent na Fakultě podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně, Ústavu managementu, kde se zaměřuje na výuku předmětů Mezinárodní obchod, Obchodní podnikání a Reverzní logistika. V rámci svého vědeckého zaměření se věnuje tématům reverzní logistiky ve vazbě na obchodní činnosti a obchodování s podporou prodeje. Právě oblast obchodování vyžaduje velkou míru digitalizace, a to v celé míře dodavatelsko-odběratelského řetězce.

„Digitalizaci chápu jako významný nástroj, podporující podnikové činnosti a podněcuje možnosti rychlé interakce mezi jedinci v podniku a všech zainteresovaných stran.“

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

působí jako profesorka na Ústavu Ekonomiky na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje od roku 2000 na
oblast udržitelné výkonnosti a hodnoty v podnicích, v současnosti její výzkum je směřován do oblasti cirkulární ekonomiky. Je řešitelkou a spoluřešitelkou mnoha mezinárodních a
tuzemských vědecko-výzkumných i vzdělávacích projektů a grantů (MŠMT, ESF, Norské fondy, TAČR, GAČR apod.) a také její publikační činnost je bohatá na odborné knihy, články
v časopisech i na příspěvky na konferencích.

„Digitalizaci a udržitelnost chápu jako udržitelnou digitální revoluci, a to jednak sladěním s lidskými faktory, nedigitálními faktory i souvisejícími riziky. Podstatné je být na cestě k sociálně, environmentálně a ekonomicky přínosné digitalizaci“.