Členové týmu – VŠTE – DigitálníPodnik.cz

Členové týmu – VŠTE

Prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

zastával vedoucí funkce v podnikové sféře, později byl vedoucí vědecký pracovník v ČSAV v Českých Budějovicích, kde působil v oblasti ekonomických syntéz. Souběžně od roku 1971 působil nejdříve jako externí, později jako interní akademický pracovník. Od roku 2006 působí na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, zastává funkci prorektora a statutárního zástupce rektora a současně je vedoucím a profesorem na Katedře managementu, Ústavu podnikové strategie VŠTE v ČB. Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na oblast moderních forem řízení podniků, na řízení podnikových procesů včetně generování jejich přidané hodnoty a na projekci obchodních modelů. V rámci svého působení ve vysokoškolském prostředí řešil či řeší mnoho tuzemských i zahraničních projektů a vzdělávacích grantů v rámci TAČR, NAZV, MŠMT, MŽP, Gildet, Basimet. Významná je činnost v oblasti duševního vlastnictví, kdy bylo uděleno 27 patentů a vynálezů z toho 6 mezinárodních, je autor či spoluautor 5 celostátních metodik a 1 multilicenčního softwarového produktu s celostátní působností.

Bylo by zásadní strategickou chybou podnikových manažerů i celé naší společnosti vnímat digitalizační proces jako módní a přechodný trend. Je předzvěstí nástupu daleko významnějších a zásadnějších změn v oblasti přenosu a sdílení informací. Úspěšné zvládnutí digitalizační transformace do podnikových procesů je pro nás, jako řešitele, velkou výzvou, pro uživatele zásadní příležitostí a vkladem do budoucího rozvoje podniku“.

Doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.

působí jako docent na Katedře managementu, Ústavu podnikové strategie na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, od roku 2021 bude zastávat funkci prorektorky pro oblast strategického rozvoje školy.  Ve vědecké, tvůrčí a pedagogické oblasti se věnuje problematice strategického řízení a rozhodování, problematice podnikového řízení, projektování a regulaci hodnotových toků v podnikových procesech. Je řešitelkou nebo spoluřešitelkou řady výzkumných a vzdělávacích projektů a grantů. Jako příklad lze uvést projekty v rámci TA ČR (program Éta a TREND) „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“, „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice“ a „Optimalizace zakázkové kusové výroby v reálném čase využitím IoT a digitálních technologií. Rovněž se účastní řešení projektů v rámci příhraniční spolupráce s Rakouskem a Německem.

„Proces digitalizace je zákonitý proces transformace naší podnikové sféry. Je výrazným příspěvkem k řešení paradigma managementu, které stále silněji rezonuje v naší podnikové sféře. Je nesporné, že jeho úspěšná implementace do podnikového systému přispěje výraznou měrou k tvorbě přidané hodnoty podnikových procesů a současně vytvoří předpoklady pro generování vysoce konkurenčních podnikových strategií.“